Resultaten bevraging en jaaraccenten

Eind vorig schooljaar deden we opnieuw een oproep aan de scholen gewoon onderwijs om door middel van een bevraging mee te werken aan de kwaliteitszorg rond ondersteuning. De bevraging werd ingevuld door 152 respondenten, waarvoor hartelijk dank! In dit bericht brengen we jullie graag op de hoogte van de resultaten en hieruit volgende jaaraccenten voor dit schooljaar.

Resultaten kwaliteitsbevraging 

De scholen geven algemeen aan tevreden te zijn over de kwaliteit van de ondersteuning. Ze zijn hierbij meer tevreden over de ondersteuning op maat en de samenwerking, maar missen hierbij nog vertaling in tastbare resultaten en effecten. 

De samenwerking tussen de school en het ONW wordt op verschillende vlakken als positief ervaren. Er is een gedeelde verantwoordelijkheid, constructieve en verbindende samenwerking en voldoende afstemming en overleg. Daarnaast liggen er nog groeikansen in het benutten van de deskundigheid van de verschillende partners binnen het netwerk, zoals het CLB, de pedagogische begeleidingsdienst en de ouders. Het is belangrijk om op deze samenwerking nog meer en blijvend in te zetten. Uit de resultaten blijkt immers dat een goede samenwerking zeer sterk samenhangt met de mate waarin de ondersteuning op maat gebeurt. 

De scholen geven aan dat de ondersteuning sterk tegemoetkomt aan noden en behoeften op vlak van de leerling en de klasgroep. Er wordt in vergelijking minder tegemoetgekomen aan de noden en behoeften van de leerkracht en het schoolteam. In lijn hiermee geven de respondenten aan iets meer effecten te zien bij de leerling en de klasgroep dan bij de leerkracht en het schoolteam. 

In ons jaarverslag zal je een uitgebreidere versie van de analyses, resultaten en grafieken kunnen terugvinden. 

Jaaraccenten en beleidsprioriteiten 

Vanuit onder andere de resultaten van de bevraging, stellen we een aantal beleidsprioriteiten voorop. 

Als eerste jaaraccent willen we de gedeelde verantwoordelijkheid en samenwerking inzetten om in co-creatie na te denken over de flexibele inzet van ondersteuning. Het doel is dat de inzet van de ondersteuning in samenspraak wordt bepaald. We doen hierbij beroep op de gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende partners om na te denken over prioritering, olievlek en een duurzaam effect op klas- en schoolniveau. 

Ten tweede willen we de deskundigheid van de verschillende partners binnen het netwerk nog meer en beter benutten. We denken hier in de eerste plaats aan de samenwerking met CLB en PBD in functie van ondersteuning op teamniveau. Door het brede netwerk in te zetten, kan ieder vanuit diens deskundigheid een aanvullende rol vervullen. De samenwerking kan daarnaast nog verder opengetrokken worden, bijvoorbeeld met de ondersteuners van de kleine types, GIO, OCB etc. 

Tenslotte lichten we de ouders expliciet uit als één van de cruciale partners binnen de ondersteuning. We concretiseren onze visie op ouderbetrokkenheid en vertalen deze naar handvatten in de praktijk. Eén van de uitwerkingen hiervan is dat we dit schooljaar aan de slag gaan met leesrechten voor ouders in Diplon. Dit is een stap richting een verbeterde betrokkenheid van ouders bij het gehele ondersteuningstraject. 

Accessibility Toolbar