Informatie voor ouders

Beste ouders/opvoeders

Via deze pagina stellen wij graag Ondersteuningsnetwerk (ONW) West-Brabant-Brussel aan u voor. Specifieke termen worden aangeduid met een cijfer en worden onderaan de pagina uitgelegd.

picto01

Vanaf 1 september 2017 werken gewone scholen en scholen buitengewoon onderwijs samen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en leraren beter te ondersteunen.
Onder andere GON en ION verdwenen en kregen een plaats binnen het nieuwe model.

picto02

De school werkt het zorgbeleid voor elk kind uit. Hierbij denken alle personeelsleden na over hoe ze er voor kunnen zorgen dat elk kind in de klas zoveel mogelijk kansen krijgt. Voor kinderen die dat nodig hebben, worden bijzondere maatregelen getroffen in de klas. Soms is dit niet genoeg en heeft een kind meer of andere hulp en ondersteuning nodig. Meer info hierover vind u in het schoolreglement/schoolbrochure van de school.

Op weg naar ondersteuning

picto03

Als de school vindt dat ze voor de specifieke zorg voor je kind ondersteuning van buiten de school nodig heeft, dan kan ze beroep doen op het ondersteuningsnetwerk.

picto04

Er is dan al een hele weg afgelegd. De school heeft in dit geval al samengewerkt met het CLB, jullie en het kind zelf om te achterhalen wat je kind precies nodig heeft. Het CLB start in zo’n geval een traject op waarbij het de onderwijsbehoeften onderzoekt. Als het nodig is, schrijft het CLB op het einde van dit traject een (gemotiveerd) verslag of inschrijvingsverslag.

picto05

Dit (gemotiveerd) verslag geeft de school van je kind recht op ondersteuning bij het aanbieden van extra zorg. De school vraagt ondersteuning aan het zorgloket van ONW West-Brabant-Brussel met het (gemotiveerd) verslag en de zorgvraag.

Logo ONW WBB

Dit (gemotiveerd) verslag geeft de school van je kind recht op ondersteuning bij het aanbieden van extra zorg. De school vraagt ondersteuning aan het zorgloket van ONW West-Brabant-Brussel met het (gemotiveerd) verslag en de zorgvraag.

Hoe werkt het nieuwe model?

picto07

De school stelt een vraag naar extra ondersteuning voor zowel leerlingen als leerkrachten die daar nood aan hebben. De ondersteuning zal steeds op maat zijn, flexibel, zo lang als nodig en niet langer dan nodig.

picto08

Op maat betekent dat de ondersteuning afhankelijk is van de nood van de leerling en van de school. We kijken samen op welke manier de leerling, leerkracht en school het beste ondersteund kunnen worden. We proberen om steeds een zo groot mogelijk effect binnen de klas te bekomen.

picto09

Flexibel houdt in dat er niet vooraf bepaald is hoeveel uren ondersteuning ingezet zullen worden, hoe lang de ondersteuning duurt en wanneer ze begint en eindigt. Ondersteuning kan trouwens op verschillende momenten in het schooljaar worden aangevraagd, kan worden onderbroken en later ook opnieuw worden begonnen.

picto10

ONW West-Brabant-Brussel probeert om voor iedere leerling zo snel mogelijk een gepast aanbod voor ondersteuning te voorzien. Eens de ondersteuning is begonnen, wordt regelmatig overlegd om te kijken of verdere ondersteuning nodig blijft.

picto11

De ondersteuning wordt geboden tot de leerling en het lerarenteam op eigen kracht verder kunnen.

picto12

Wanneer je met vragen zit of iets niet duidelijk is, dan kan je altijd contact opnemen met de school van je kind, het CLB of het zorgloket van het ONW. Zij helpen je graag verder!

Verklarende woordenlijst

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften: Langdurige en belangrijke problemen hebben om te kunnen meedoen in het onderwijs. Die problemen vragen om aanpassingen in de school en in de klas.

terug naar de tekst >>

GON: Geïntegreerd onderwijs. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften gaan naar het gewoon onderwijs en volgen er het gemeenschappelijk curriculum. Een begeleider uit het buitengewoon onderwijs helpt de leerling, de ouders en de klasleraar.

terug naar de tekst >>

ION: Leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke beperking volgen een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs. Een begeleider uit het buitengewoon onderwijs helpt de leerling, de ouders en de klasleraar.

terug naar de tekst >>

Verslag van het CLB: Document opgesteld door het CLB, vereist om een kind te mogen inschrijven in het buitengewoon onderwijs of om een individueel aangepast curriculum te volgen in het gewoon onderwijs.

terug naar de tekst >>

Gemotiveerd verslag: Document opgesteld door een CLB. Het geeft de leerling met specifieke onderwijsbehoeften recht op ondersteuning uit het ondersteuningsnetwerk.

terug naar de tekst >>

Inschrijvingsverslag: Een document van voor het M-decreet dat leerlingen recht geeft op geïntegreerd onderwijs of een plaats in het buitengewoon onderwijs.

terug naar de tekst >>

Gemeenschappelijke curriculum: Leerdoelen die leerlingen moeten halen, alles wat ze moeten kennen en kunnen om een diploma of studiebewijs te krijgen.

Individueel aangepast curriculum (IAC): Leerdoelen op maat van de leerling. De leerling hoeft de doelen van het gemeenschappelijk curriculum dus niet te halen. Hij krijgt op het einde van het jaar ook niet hetzelfde diploma of studiebewijs, wel een attest van verworven bekwaamheden.

M-decreet: Wet die bepaalt hoe het Vlaams onderwijs omgaat met leerlingen die door een beperking, stoornis of handicap niet zomaar de lessen kunnen volgen. ‘M’ staat voor: ‘maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’.

Deze woordenlijst is gebaseerd op ‘M-decreet: 17 moeilijke woorden (Klasse)’

 

Accessibility Toolbar